پکیج های اینترنت نایت سیم

1)   پکیج های جهانی


شمارهپکیجمدت زمانحجم (MB)مبلغارز
11 روزه1505.50USD
22هفته ای1425025USD
32هفته ای1450045USD
4ماهانه30100075USD
5ماهانه30200099.90USD

لیست پکیج های بالا در کشورهای زیر قابل استفاده می باشد

Albania- Argentine- Armenia- Andorra- Antigua and Barbuda- Anguilla- Australia- Austria- Azerbaijan- Bahrain- Barbados- Belarus- Belgium- Bosnia-Herzegovina- Bulgaria- British Virgin Islands- Canada- Cayman Island- Chile- China- Colombia- Costa Rica- Croatia- Cyprus- Czech.Rep.- Denmark- Dominica- Ecuador- Egypt- El Salvador- Estonia- Faroe Islands- Finland- France- Germany- Georgia- Ghana- Gibraltar- Greece- Greenland- Guatemala- Honduras- HongKong- Hungary- Iceland- India- Indonesia- Ireland- Israel- Italy- Jamaica- Japan- Jordan- Kazakhstan- Kenya- Kyrgyzstan- Korea (South)- Latvia- Liechtenstein- Lithuania- Luxembourg- Macao- Malta- Malaysia- Mexico- Moldova- Montenegro- Montserrat- Netherlands- Netherlands Antilles- New Zealand- Nicaragua- Norway- Panama- Peru- Philippines- Poland- Portugal- Qatar- Puerto Rico- Romania- Russia- San Marino- Saudi Arabia- Serbia- Singapore- Slovakia- Slovenia- South Africa- Spain- Sri Lanka- St.Kitts- St.Lucia- St.Vincent / Grenada- Sweden- Switzerland- Taiwan- Tajikistan- Tanzania- Thailand- Tunisia- Turk & Caicos Isl.- Turkey- Ukraine- United Arab Em.- United Kingdom- United Kingdom Jersey- USA- USA Virgin Islands- Uzbekistan- Vatican City- Vietnam 


2)   پکیج های هوشمند اروپا

شمارهپکیجمدت زمانحجم (MB)مبلغارز
14یک ماهه30100012USD
40یک ماهه30200020USD
52یک ماهه30500040USD

لیست  پکیج های بالا در کشورهای زیر قابل استفاده می باشد

Austria- Armenia- Belgium- Bulgaria- Croatia- Cyprus- Czech.Rep.- Denmark- Estonia- Finland- France- Germany- Gibraltar- Greece- Hungary- Iceland- Ireland- Israel- Italy- Kazakhstan- Kyrgyzstan- Latvia- Liechtenstein- Lithuania- Luxembourg- Malta- Netherlands- Norway- Poland- Portugal- Romania- Russia- San Marino- Slovakia- Slovenia- Spain- Sweden- Switzerland- Turkey- United Kingdom- United Kingdom Jersey- USA- Uzbekistan

3)   پکیج های ترکیه

شمارهپکیجمدت زمانحجم (MB)مبلغارز
15یک ماهه30200020USD
51یک ماهه30300029USD
لیست پکیج های بالا فقط در کشور ترکیه قابل استفاده می باشد


4)   پکیج اروپا پلاس

شمارهپکیجمدت زمانحجم (MB)مبلغقیمت استفاده هر مگ در این پکیج
48اروپا پلاس365نامحدود10.019   USD

لیست  پکیج بالا در کشورهای زیر قابل استفاده می باشد

Austria- Armenia- Belgium- Bulgaria- Croatia- Cyprus- Czech.Rep.- Denmark- Estonia- Finland- France- Germany- Gibraltar- Greece- Hungary- Iceland- Ireland- Italy- Kazakhstan- Kyrgyzstan- Latvia- Liechtenstein- Lithuania- Luxembourg- Malta- Netherlands- Norway- Poland- Portugal- Romania- Russia- San Marino- Slovakia- Slovenia- Spain- Sweden- Turkey- United Kingdom- United Kingdom Jersey- Uzbekistan


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.